Zdjęcie: Materiały WSPiA
Reklama

Koniec z sesją? To możliwe, ponieważ WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa przymierza się do wprowadzenia nowego rewolucyjnego systemu zaliczania przedmiotów. W miejsce tradycyjnego zaliczania egzaminów wejdzie zaliczanie przedmiotów w systemie „EDR-SBS – Edukator – Step-By-Step”. Brak sesji nie oznacza, że dwój nie będzie.

WSPiA od dwóch lat dysponuje „Edukatorem”, gdzie każdy przedmiot jest podzielony na „tematy”, które ustalają zakres treści merytorycznej przedmiotu. Nowy system dodany do „Edukatora” – Step-By-Step, czyli „krok po kroku” – uwzględni zaliczanie poszczególnych „tematów” i zbieranie punktów, które w zależności od ich ilości pozwoli zdobyć oceny dostateczną, dobrą, bardzo dobrą, a nawet celującą na koniec semestru.

Punkty w „SBS” zbierać będzie się zaliczając „tematy”, których część wybiera nauczyciel akademicki, a część student oraz podczas aktywności na zajęciach, a także przez „mix edukacyjny”, czyli działalność w kołach naukowych, udział w seminariach i konferencjach naukowych, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych rozpoznawaniu spraw w Klinice Prawa i Klinice Przedsiębiorczości.

„SBS” będzie nie tylko nowym systemem egzaminowania, ale też nowym systemem nauczania i sprawdzania wiedzy. – Opiera się on na fermencie edukacyjnym. Zrywa on z klasycznym nauczaniem w szkołach wyższych i wprowadza nauczanie systematyczne – wyjaśnia prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA. – W nauczaniu szkoły wyższej staje się ważne studiowanie rzeczywistych problemów i wyzwań, a nie tylko abstrakcyjnych pojęć i teorii – dodaje.

Skąd zatem pomysł na rewolucję edukacyjną? Bo coraz więcej pojawia się poglądów krytykujących dotychczasowy system edukacji w szkołach wyższych, zarzucając dzisiejszym uczelniom m.in. nie rozbudzanie ciekawości poznawczej, obniżanie zdolności do krytycznego myślenia, niszczenie kreatywności.

– Rutyna dydaktyczna powoduje, że młodzież zaczyna się gubić w całym procesie nauczania – twierdzi prof. Posłuszny.

– Cyfryzacja naszego życia powoduje, że młodzież zaczyna korzystać z komputerów, telefonów. Coraz gorzej do młodzieży dociera żywe słowo z wykładów czy książek papierowych. Bolejemy nad tym, bo odejście od tego słowa żywego jest niedobrym zjawiskiem, ale z drugiej strony uczelnie muszą się w jakiś sposób dostosować do recepcji młodzieży. Amerykanie mówią, że zmieniają się mózgi młodzieży na „cyfrowe” – dodaje rektor WSPiA.

I podkreśla, że  biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę dotychczasowe tradycyjne metody nauczania w szkole wyższej, gdzie student ma do czynienia tylko z wykładami, ćwiczeniami i na końcu z egzaminem zaczynają tracić swoją efektywność.

Wprowadzenie nowego systemu będzie również wyzwaniem dla samych nauczycieli akademickich, którzy nie tylko będą uczyć młodych, ale też sami siebie będą musieli dokształcać.

Gdy pytamy, jaka była ich reakcja na takie „rewolucje”, prof. Jerzy Posłuszny odpowiada żartobliwe, że gdyby był politykiem to poprosiłby o inne pytanie. Ale sam przyznaje, że rzeczywiście na ten temat wśród kadry naukowo-dydaktycznej było prowadzone szereg intensywnych rozmów, a reakcje były różne.

Rektor WSPiA bije się również w piersi i przyznaje, że sam również popadł w pewną rutynę dydaktyczną, z której będzie musiał w przyszłości zrezygnować.

Nowa droga studenta do zaliczenia przedmiotu będzie miała sześć etapów – począwszy od „dostateczny”, poprzez „dostateczny plus”, „dobry” itd. do etapu „wyróżniającego”, który daje również odpowiednio premiowane członkostwo w elitarnym Klubie Dobrego Studenta WSPiA.

Należy jednak pamiętać, że w nowym systemie „SBS” będzie również występować ocena niedostateczna. Otrzyma ją student, który nie przystąpi do zbierania punktów lub nie spełni czterech podstawowych warunków zaliczenia, czyli musi być obecny na ćwiczeniach według zasad regulaminu WSPiA, rozwiązać wszystkie testy zamieszczone w „Edukatorze” obejmujące wyznaczone „tematy”, otrzymać ocenę co najmniej dostateczną  z odpowiedzi w formie pisemnej oraz otrzymać co najmniej 2,5 punktu za aktywność na zajęciach.

Ponadto, student ubiegając się o ocenę „dobrą” i wyższe, może wybrać ustną lub pisemną formę odpowiedzi na pytania problemowe. Ten minimalny pułap należy uzyskać co najmniej do 15 lipca. Po tym terminie zaczyna się tura poprawkowa trwająca od 17 lipca do 5 sierpnia i od 28 września do 30 września.

joanna.goscinska@rzeszow-news.pl

Reklama