Zdjęcie: Pixabay.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie będzie przyjmował wnioski o wypłatę 500 zł na dziecko – poinformował rzeszowski magistrat.

17 lutego Andrzej Duda, prezydent RP, podpisał ustawę z dnia 11 lutego  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP.

„Po opublikowaniu aktów wykonawczych (rozporządzenia), na stronie internetowej www.mopsrzeszow.pl dostępne będą formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę świadczenia wychowawczego” – poinformował Urząd Miasta w Rzeszowie.

Przyjmowanie wniosków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie planuje rozpocząć z dniem wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski będzie można składać przy ul. Jagiellońskiej 6, ul. Skubisza 4 i ul. Seniora 2. Składanie wniosków będzie możliwe również w wersji elektronicznej lub drogą pocztową.

Aktualnie trwają prace i przygotowania do realizacji Programu Rodzina 500+. Kolejne informacje dotyczące Programu będą publikowane na stronie www.mopsrzeszow.pl. MOPS szacuje, że w Rzeszowie z Programu skorzysta ok. 15 tys. rodzin i będzie nim objętych ok. 27 tys. dzieci.

Program 500+ to sztandarowa obietnica wyborcza PiS. Pieniądze będą wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko 500 zł będzie można otrzymać 500 zł pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Na Podkarpaciu skorzysta z niego ponad 237 tys. rodzin. Celem programu jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

–  Wierzę, że ten program dokona zmiany, która spowoduje wzrost poziomu życia polskich rodzin oraz przyczyni się do poprawy demograficznej i pobudzenia polskiej gospodarki – powiedział w dniu podpisania ustawy prezydent RP Andrzej Duda.

(kaw)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama