Zdjęcie: materiały partnera UR
Reklama

Studia na kierunkach prowadzonych w Kolegium Nauk Humanistycznych UR to nie tylko rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, poznawanie nowych osób, miejsc i kultur, ale również okres przygotowań do płynnego wejścia na rynek pracy, na którym – wbrew obiegowym opiniom – jest sporo ofert dla humanistów.

Wyróżnikiem Kolegium Nauk Humanistycznych UR na podkarpackim rynku edukacyjnym jest najwyższa w naszym regionie i jedna z najwyższych w Polsce ocena jednostek naukowych wchodzących w skład Kolegium, ale także pozytywne oceny kierunków studiów wydawane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Obserwacja analiz karier zawodowych absolwentów dowodzi, że rozwijają oni swoją karierę zarówno w regionie, jak i poza nim – mówi prof. dr hab. Paweł Grata, Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych UR.

Potwierdzeniem słów Prorektora dotyczących wysokiej jakości badań prowadzonych w KNH są uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 7 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 4 dyscyplinach.

Kolegium Nauk Humanistycznych zaprasza wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą kulturą i sztuką, a także tych, których pasją są języki obce, historia, filozofia, literatura, muzyka i sztuki wizualne.

Zdjęcie: materiały partnera UR
Wśród 20 prowadzonych przez nas kierunków studiów licencjackich i magisterskich każdy znajdzie coś dedykowanego specjalnie dla niego.

Miłośnikom przeszłości z pewnością spodobają się: archeologia, muzeologia, historia, turystyka historyczna i kulturowa.

Osobom lubiącym uczyć się języków obcych oferujemy wybór pomiędzy filologią angielską, filologią germańską, filologia rosyjską i lingwistyką stosowaną.

Artystów zapraszamy na kierunki: jazz i muzyka rozrywkowa, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka, grafika oraz sztuki wizualne.

Tym, którzy lubią czytać, pisać, dyskutować, polemizować proponujemy kierunki: filozofia, komunikacja międzykulturowa, filologia polska, polonistyka stosowana, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kulturoznawstwo.

Przygotowujemy też całkowicie nowy kierunek: logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego. W ramach wszystkich kierunków oferujemy szereg atrakcyjnych specjalności.

Zdjęcie: materiały partnera UR

– Naszym atutem jest kształcenie w niewielkich grupach, na kierunkach artystycznych, np. instrumentalistyce czy grafice, przybierających nawet formę zajęć indywidualnych (mistrz – uczeń). Jestem przekonana, że w naszej ofercie edukacyjnej każdy młody człowiek pragnący połączyć swoje zainteresowania z rzetelnym przygotowaniem do odniesienia sukcesu na rynku pracy znajdzie coś dla siebie – zauważa dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR, Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych.

– Wychodzimy z perspektywy humanistycznej, w której każdy student posiada ogromny potencjał, niekiedy zupełnie nieodkryty, a naszą rolą jest ten potencjał odnaleźć, wzbogacić i rozwinąć tak, aby w przyszłości nasz absolwent był nie tylko zadowolony z jakości otrzymanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale także mógł nimi służyć społeczności lokalnej – dodaje Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych.  

Analiza losów absolwentów, czy to dokonywana za pośrednictwem danych z systemu monitorowania losów absolwentów ELA, czy na podstawie danych Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy, dowodzi niezbicie, że absolwenci studiów humanistycznych i artystycznych są ważnym elementem rynku pracy, w szczególności w usługach oraz zawodach wymagających kreatywności i krytycznej analizy. Zasilają też szeregi nauczycieli w szkołach regionu.

Trend, który obserwujemy obecnie, to studiowanie po to, by zdobyć wiedzę i umiejętności bez przyporządkowania do konkretnego zawodu. Współczesny młody człowiek, jak podają analizy PKPP Lewiatan, podczas swojej kariery zawodowej statystycznie zmieni miejsce pracy siedem razy, podczas gdy w przeszłości duża część społeczeństwa pracowała przez cały okres kariery w jednym lub dwóch miejscach.

Dzięki zajęciom kształcącym umiejętności miękkie oraz stymulującym zmysł przedsiębiorczy – obecnym w programach naszych studiów – przygotowujemy studentów do trendów zachodzących na rynku pracy, a także do zakładania i rozwijania własnych przedsiębiorstw zauważa prof. dr hab. Paweł Grata.

Od lat współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami, instytucjami kultury i szkołami. Współpraca ta pozwala na ciągłe dostosowywanie programów studiów do zmieniających się wymogów rynku pracy, a jednocześnie zapewnia atrakcyjne miejsca odbywania praktyk studenckich – dodaje Paweł Grata.

Zajęcia dydaktyczne na bardzo wysokim poziomie to nie wszystko, co oferuje Kolegium. Nasi studenci mogą rozwijać swoje pasje w 25 kołach naukowych oraz w organizacjach i mediach studenckich, takich jak: Samorząd Studentów UR, Radio Feniks.fm, Studentura.tv, Nowy Akapit, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki Związek Sportowy i wielu innych. Działalność studencka – Uniwersytet Rzeszowski (ur.edu.pl).

Zdjęcie: materiały partnera UR

Studenci uczestniczą również w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i artystycznych organizowanych w ramach działalności Kolegium (np. konferencje naukowe, wystawy artystyczne, koncerty, wieczory poetyckie, przedstawienia teatralne, warsztaty tematyczne, obozy naukowe itp.) oraz Uniwersytetu (np. KultURalia).

Zdjęcie: materiały partnera UR

Ci, którzy chcą dzielić się z innymi rezultatami swoich badań, mogą je publikować w wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego czasopismach i monografiach, natomiast ci, którzy czują potrzebę pomagania innym, mogą się zaangażować w działalność charytatywną koordynowaną przez niektóre koła naukowe.

Zdjęcie: materiały partnera UR

Studenci ciekawi świata i ludzi mogą wyjechać w ramach programu Erasmus+ do jednej z 23 uczelni, z którymi Kolegium ma porozumienie o wymianie studenckiej. Podczas takiego wyjazdu student przez semestr lub dwa realizuje program nauczania w wybranej uczelni zagranicznej, a po powrocie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzięki temu doświadczeniu młody człowiek ma możliwość poznania innej kultury, rozwinięcia swoich umiejętności językowych, nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.

Wyróżniający studenci mogą starać się o stypendium Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce, sztuce lub sporcie. Z kolei osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Najzdolniejsi studenci naszego Kolegium rokrocznie uzyskują Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia studenckie.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru studiów zachęcamy do zapoznania się z informatorem Uniwersytetu Rzeszowskiego dostępnym pod adresem: www.ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-20222023/informator-dla-kandydatow-na-studia

 

Reklama