Zdjęcie: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Reklama

Do 30 czerwca Biuro Rady Miasta Rzeszowa czeka na zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów okręgowego i rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2020-2023.

Nabór ma związek z upływającą w tym roku poprzednią, trzyletnią kadencją. Do Sądu Okręgowego w Rzeszowie potrzeba 91 osób, do Sądu Rejonowego w Rzeszowie – 19 ławników. Kandydat na ławnika musi mieć przynajmniej średnie wykształcenie, nie mniej niż 30 i nie więcej niż 70 lat, posiadać polskie obywatelstwo.

Kandydat na ławnika musi też zebrać podpisy 50 osób posiadających czynne prawo wyborcze i popierających ich kandydaturę powinni charakteryzować się także „nieskazitelnym charakterem”.

Ławnikiem musi być osoba zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą lub mieszkająca w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Kandydaci na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinny dodatkowo wykazać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądzie, prokuraturze, policji, wojsku, duchowni, adwokaci, prawnicy, radni gminy, powiatu i województwa.

Wysokie wymagania wobec kandydatów na ławników nie mogą jednak dziwić. Ławnicy w Polsce przy rozstrzyganiu spraw mają równe prawa z sędziami. Są niezawiśli, mogą przegłosować przewodniczącego składu sędziowskiego, sędziego zawodowego prowadzącego proces i wydać wyrok według swojego uznania.

Funkcja ławnika ma jednak przede wszystkim charakter prestiżowy. Wynagrodzenie jest uzależnione od dni spędzonych na posiedzeniach sądowych. Za jeden dzień przysługuje mu rekompensata w wysokości 76 zł. Ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do 12 dni w ciągu roku, a liczba ta może być zwiększona tylko z ważnych przyczyn.

Łatwo policzyć, że najbardziej zapracowani ławnicy mogą rocznie zarobić maksymalnie 912 zł. 

Zgłoszenia kandydatów na ławników w rzeszowskich sądach dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można znaleźć:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (www.bip.erzeszow.pl, zakładka Rada Miasta Rzeszowa → Nabór kandydatów na ławników),

– na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl, zakładka Ministerstwo → sądy powszechne), 

–  w Biurze Rady Miasta Rzeszowa (Al. Pod Kasztanami 8),

– w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Ratusz, ul. Rynek 1.

Kartę wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, 35-030 Rzeszów – osobiście (w godzinach pracy urzędu) lub pocztą do 30 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce).

Szczegółowe informacji i wszelkie wyjaśnienia dotyczące naboru ławników można uzyskać pod numerami telefonu: 17 875 47 38 lub 17 875 47 33, 17 875 47 29, 17 875 47 36.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: