Zdjęcie: Materiały pracuj.pl

Pracując w oparciu o nie, nie musimy wypełniać poleceń przełożonych. Umowy cywilnoprawne są elastyczne, ale nie zapewniają nam wielu uprawnień, z jakimi wiąże się wykonywanie obowiązków na podstawie stosunku pracy. Sprawdź, czym charakteryzuje się umowa-zlecenie.

Kodeksy cywilny – umowa-zlecenie

Poszukując zatrudnienia, np. na stronach takich jak Pracuj.pl, znajdujemy oferty pracy wiążące się z zawarciem umowy-zlecenia. Przepisy, które się do niej odnoszą, można znaleźć w kodeksie cywilnym (art. 734-751: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093). 

Podpisując umowę, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. Realizacja zadania nie musi wiązać się z uzyskaniem konkretnego rezultatu. Aby uniknąć trudności w rozstrzyganiu ewentualnych sporów, warto zawrzeć umowę na piśmie. Ważne, by w dokumencie widniały podpisy obu stron. Ustalenia dotyczące np. płatnego urlopu czy miejsca i czasu wykonania zlecenia, mogą być dowolne.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy-zlecenia przysługuje minimalna stawka godzinowa, której wysokość zależy od poziomu najniższego wynagrodzenia za pracę. Zleceniodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy. Powinien robić to w taki sposób, aby Państwowa Inspekcja Pracy lub inne organy kontrolujące nie miały trudności z określeniem stawki godzinowej dla danego zleceniobiorcy.   

Składki ZUS od umowy-zlecenia

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Umowa-zlecenie stanowi tytuł ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że zleceniodawca ma obowiązek odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o kwoty potrącane z wynagrodzenia zatrudnionego oraz regulowane ze środków pracodawcy.

Zleceniobiorca opłaca:

 • składkę emerytalną – 9,76% pensji brutto,
 • składkę rentową – 6,5% pensji brutto,
 • składkę chorobową (dobrowolnie, na wniosek zleceniobiorcy) – 2,45% płacy brutto,
 • składkę zdrowotną – 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy, której wysokość oblicza się zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.

Zleceniodawca opłaca:

 • składkę emerytalną – 9,76% płacy brutto,
 • składkę rentową – 6,5% płacy brutto,
 • składkę wypadkową – od 0,4 do 3,6% płacy brutto,
 • składkę na Fundusz Pracy – 2,45% płacy brutto,
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1% płacy brutto.

Kiedy trzeba odprowadzać składki od umowy-zlecenia?

Obowiązek opłacania składek istnieje m.in. wtedy, gdy umowa-zlecenie:

 • stanowi jedyny tytuł ubezpieczeń społecznych;
 • jest zawierana z pracodawcą, z którym pozostajemy w stosunku pracy;
 • jest zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a emerytem – składki są potrącane do momentu, w którym wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia przekroczy wysokość płacy minimalnej.

 Kiedy nie trzeba odprowadzać składek od umowy-zlecenia?

Obowiązek odprowadzania składek ZUS od zlecenia nie występuje, gdy umowa jest zawierana z uczniem lub studentem, który nie ukończył 26 roku życia.

Reklama