Zdjęcie: Uniwersytet Rzeszowski

Do 17 stycznia przedłużył obowiązek zajęć zdalnych rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaliczenia i egzaminy na odległość, ale pod pewnymi warunkami.

„Od 11 do 17 stycznia przedłużam obowiązek realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. w formie zdalnej, na wszystkich kierunkach, niezależnie od formy i trybu kształcenia” – zakomunikował we wtorek prof. Sylwester Czopek, rektor UR, w odpowiedzi na ogłoszoną przez rząd od 28 grudnia do 17 stycznia narodową kwarantannę. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Zarządzenie nie obowiązuje kierunków praktycznych: lekarskiego, pielęgniarskiego, położniczego, elektroradiologicznego, fizjoterapeutycznego i ratowniczego, oraz pracowni dyplomowych, w ramach których prowadzone są badania naukowe w VII semestrze studiów inżynierskich.

Rektor UR przypomniał, że od 18 do 31 stycznia w dalszym ciągu obowiązuje realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. „Z wyłączeniem zajęć, w przypadku których efekty uczenia się nie mogą być w pełni zrealizowane w takiej formie” – napisał prof. Sylwester Czopek. Lista tych kierunków znajduje się poniżej.
 
Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie kontaktowej w budynkach uczelni muszą odbywać się z zachowaniem rygoru sanitarnego.
 
„Jeśli na danym kierunku następuje częściowy powrót do zajęć w formie kontaktowej, konieczne jest poinformowanie o tym studentów w formie ogłoszenia na stronie internetowej […]. Informacja ta musi zostać podana do wiadomości studentów nie później niż do 11 stycznia” – przekazał rektor UR. 
 
Od 18 stycznia – na uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego – dziekan kolegium może zgodzić się na prowadzenie w siedzibie uczelni zajęć innych niż te, które kształtują umiejętności praktyczne. Pod warunkiem, że istnieje możliwość zachowania reżimu sanitarnego podczas realizacji zajęć.
 
Zaliczenia i egzaminy
 
Zaliczenia oraz egzaminy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w formie zdalnej lub w kontakcie bezpośrednim w siedzibie uczelni z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej jest możliwe tylko wtedy, gdy gwarantuje to zweryfikowanie osiągnięć w nauce. 
 
„Na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przedstawienia dziekanowi kolegium informacji o formie i terminie przeprowadzenia egzaminu oraz podania jej do wiadomości studentów” – obwieścił rektor UR.
 
Studentom, jeżeli ze względu na sytuację epidemiczną odmówią udziału w zaliczeniu lub egzaminie przeprowadzanym w formie kontaktu bezpośredniego, uczelnia umożliwi przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu w terminie późniejszym. „Niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej wniosek” – dodał prof. Czopek. 
 
Na uzasadniony sytuacją epidemiczną wniosek studenta lub członka komisji egzaminacyjnej uczelnia pozwoli przeprowadzić egzamin dyplomowy na odległość.. 
 
„O harmonogramie realizacji zajęć dydaktycznych w budynkach uczelni oraz przeprowadzanych zaliczeniach i egzaminach, w tym egzaminów dyplomowych, dziekan kolegium zobowiązany jest poinformować właściwych administratorów budynków celem odpowiedniego zarządzania budynkiem z uwzględnieniem wszelkich rygorów sanitarnych” – ogłosił rektor.
 
Administracja UR od 4 stycznia wykonuje zadania w trybie dyżurowym lub rotacyjnym, ale w pełnym dziennym wymiarze czasu pracy, od godz. 7:30 do 15:30.
 

Kierunki z zajęciami praktycznymi, które mogą być realizowane w formie kontaktowej od 18 stycznia:

Lp. Kierunek
1.         Agroleśnictwo
2.        Archeologia
3.         Biologia
4.        Biotechnologia
5.         Dietetyka
6.        Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
7.         Elektroradiologia
8.        Fizjoterapia
9.        Fizyka
10.     Grafika
11.     Instrumentalistyka
12.     Inżynieria materiałowa
13.     Jazz i muzyka rozrywkowa
14.     Kierunek lekarski
15.     Logistyka w sektorze rolno-spożywczym
16.     Mechatronika
17.      Ochrona środowiska
18.     Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
19.     Pielęgniarstwo
20.    Położnictwo
21.     Ratownictwo medyczne
22.    Rolnictwo
23.     Systemy diagnostyczne w medycynie
24.    Sztuki wizualne
25.     Technologia żywności i żywienie człowieka
26.    Wychowanie fizyczne
27.     Zdrowie publiczne
 
(cm)
 
redakcja@rzeszow-news.pl
 
Reklama