Zdjęcie: Materiały WSPiA
Reklama

Cztery mocne i najlepsze na Podkarpaciu kierunki studiów, kilkanaście specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy w tym kilka nowych odpowiadających potrzebom kandydatów oraz Nowatorski system nauczania
i sprawdzania wiedzy – „EDR – SBS”. Tak wygląda propozycja WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla tegorocznych maturzystów.

Sprawdzone kierunki

WSPiA od wielu lat stawia na rozwijanie i umacnianie już istniejących kierunków studiów. Uczelnia proponuje kandydatom studia na kierunkach „PRAWO”, „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” oraz nowy sposób studiowania na kierunku „ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE”, dzięki któremu student po pierwszym roku studiów decyduje, na którym kierunku chce kontynuować naukę – „ADMINISTRACJI” czy „ZARZĄDZANIU”.

Nowości

Reagując na potrzeby kandydatów oraz rynku pracy WSPiA stale uzupełnia prowadzone uniwersalne kierunki studiów ciekawymi specjalnościami. W szczególności warto tu wspomnieć o nowych specjalnościach: cyberbezpieczeństwo, kryminalistyka i kryminologia, e-administracja oraz zarządzanie finansami.

Nowoczesna Uczelnia

WSPiA to także jedyna uczelnia na Podkarpaciu, która wprowadza nowoczesne i innowacyjne sposoby nauczania i sprawdzania wiedzy nazwane „Edukator” i „Step By Step”.

– „Edukator” to asystent studenta on-line, w którym znajdują się przygotowane przez wykładowcę materiały potrzebne do nauki danego przedmiotu.

– „Step By Step” jest to system polegający na zbieraniu przez studentów od początku semestru punktów za odpowiedzi na pytania testowe, pytania problemowe oraz różne formy aktywności naukowej, w tym m.in. udział w konferencjach lub działalność w kołach naukowych. Student sam decyduje, na jaką ocenę chce zapracować, bowiem zależy ona od liczby zebranych przez niego punktów.

Systemy te stanowią atrakcyjną dla studentów alternatywę dla tradycyjnej sesji egzaminacyjnej.

Dlaczego warto wybrać WSPiA?

WSPiA może pochwalić się tym, że blisko 90 procent absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) w WSPiA rozpoczyna pracę po ukończeniu studiów. Tak wynika z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przeprowadzonych na podstawie danych o zatrudnieniu udostępnionych przez ZUS). W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to prawie 82 proc., a po studiach pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę, blisko 65 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia!

Według wspomnianego raportu absolwenci studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA znajdują pracę po około miesiącu od ukończenia studiów (pierwsza dziesiątka w Polsce). Z kolei absolwenci kierunku „administracja” w WSPiA po studiach I stopnia znajdują pracę najszybciej w regionie – w czasie, krótszym niż miesiąc i mogą liczyć na pensję w wysokości ponad 2300 zł.

Podobne zarobki osiągają absolwenci studiów II stopnia na kierunku „administracja”, a ich czas poszukiwania pracy wynosi niecałe 2 miesiące. Absolwenci kierunku „prawo” w WSPiA uzyskują najwyższe zarobki z tytułu umowy o pracę – średnio prawie 2300 zł w pierwszym roku po studiach i najszybciej w regionie znajdują pracę.

Zdjęcie: Materiały WSPiA

WSPiA – najlepsze kierunki studiów na Podkarpaciu

Wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów, to nie jedyny dowód na to, że prowadzone przez WSPiA kierunki studiów są najlepsze na Podkarpaciu. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zajęła również wysokie trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych w XII Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej 2018.

Warto zaznaczyć, że w dwóch kategoriach: Kadra Naukowa oraz Zdawalność na aplikacje WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa została oceniona najwyżej. Uczelnie wyprzedziła również 5 uniwersyteckich Wydziałów Prawa: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Opolskiego, Szczecińskiego, UKSW i KUL oraz 11 niepublicznych uczelni kształcących prawników. Zdobyte punkty sytuują WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą niemal na równi z Wydziałem Prawa UMCS w Lublinie.

CO MOŻESZ STUDIOWAĆ W WSPIA?

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oferuje Ci studia na czterech atrakcyjnych kierunkach.

Pierwsze dwa kierunki – „ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE” prowadzone są w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu. Jest to nowy sposób studiowania. Pierwszy rok studiów jest ogólny, wspólny dla obu kierunków. Po pierwszym roku wybierzesz czy bardziej interesuje Cię „ADMINISTRACJA”, czy „ZARZĄDZANIE”.

Na kierunku „ADMINISTRACJA” możesz wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia. Do wyboru masz dziesięć różnych specjalności takich jak:

– administracja celna i skarbowa,

– administracja publiczna,

– e-administracja,

– administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,

– organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja,

– stosunki międzynarodowe,

– zarządzanie zasobami ludzkimi,

– zarządzanie transportem – spedycją – logistyką,

– administrowanie firmą

– finanse i rachunkowość.

W przypadku „ZARZĄDZANIA” możesz wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne pierwszego stopnia. W tym przy do wyboru masz cztery specjalności:

– zarządzanie turystyką,

– zarządzanie w biznesie,

– zarządzanie finansami

– zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pamiętaj, że po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku „ZARZĄDZANIE” możesz kontynuować naukę w WSPiA na studiach drugiego stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA”.

Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa proponuje Ci jednolite studia magisterskie na kierunku „PRAWO” oraz studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia na tym kierunku pozwolą Ci połączyć wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Do wyboru masz sześć specjalności:

– Cyberbezpieczeństwo,

– Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego,

– Kryminalistyka i kryminologia,

– Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej,

– Zarządzanie kryzysowe

– Bezpieczeństwo narodowe.

WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu i jedną z nielicznych uczelni w Polsce, która oferuje studia drugiego stopnia na tym kierunku.

PRAWO

W ramach jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku „PRAWO” studenci WSPiA mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia. Pierwsza – Ścieżka Aplikacyjna uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną lub komorniczą.

Druga – Ścieżka Kształcenia Ogólnego to propozycja dla osób, które chcą pracować w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych lecz nie jest wymagane zdanie egzaminu aplikacyjnego.

W ramach studiów prawniczych w WSPiA możesz także wybrać jedną z czterech indywidualnych ścieżek kształcenia o profilu: Cyberprzestępczość, Kryminalistyka i Kryminologia, Prawo europejskie oraz Prawo w biznesie. Zajęcia na ścieżkach prowadzone są od 8 semestru.

W nowym roku akademickim WSPiA planuje także uruchomić nowe, ciekawe i potrzebne na rynku pracy kierunki studiów podyplomowych. Uruchomi także kolejną edycję Seminarium Doktoranckiego.

I etap rekrutacji na studia trwa do 8 sierpnia 2018 r. Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja a następnie (przed upływem terminu rekrutacji) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 17 867 04 80 oraz 514 194 892 a także na stronie dla kandydatów na studia.

Zdjęcie: Materiały WSPiA
Reklama