80 zł to kwota, o jaką w nowym roku akademickim zwiększone zostaną stypendia socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych studiujących w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. O taką samą kwotę podniesione zostanie stypendium z tytułu wynajmowania mieszkania.

Nowe stawki stypendiów obowiązywać będą w semestrze zimowym. Zmiana stawek stypendiów była możliwa dzięki bardzo wysokiej dotacji na pomoc materialną dla studentów WSPiA. Uczelnia co roku otrzymuje na ten cel z Ministerstwa ponad 7 mln zł.

Od nowego roku akademickiego 2016/2017 studenci WSPiA studenci otrzymają stypendium socjalnego w wysokości od 470 do 560 zł. Kwota ta uzależniona jest od wysokości dochodów na jedną osobę w rodzinie.

Do 180 zł wzrośnie także zwiększenie z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania. O 80 zł podwyższone zostanie także stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

– W zależności od stopnia niepełnosprawności wyniesie ono od 330 do 430 zł. Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów podana zostanie w listopadzie 2016 r. – poinformował Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Dzięki wyższym stawkom stypendialnym studenci korzystający z pomocy materialnej w WSPiA łącznie mogą otrzymać co miesiąc ponad 1500 zł. To kwota, która w zupełności wystarczy na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji uczelnianej oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.

W ubiegłym roku akademickim z pomocy materialnej korzystało prawie 1500 studentów WSPiA. Prawie 1200 z nich otrzymywało stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe.

– Stypendium rektora m.in. za wyniki w nauce otrzymało około 10 procent studentów naszej uczelni –dodaje Pawlak.

System stypendialny w WSPiA

O stypendia socjalne i stypendia specjalne mogą ubiegać się wszyscy studenci WSPiA, niezależnie od tego, na którym roku studiują. W przypadku stypendium socjalnego jednym z kryteriów jest dochód. W roku akademickim 2016/2017 nie może on przekraczać kwoty 950 złotych netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie.

Natomiast stypendium specjalne mogą otrzymać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w roku akademickim 2015/2016 uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń i/lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane we wspomnianym wyżej roku akademickim.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą uzyskać również kandydaci na studia, którzy w roku szkolnym 2015/2016 byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim i profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Uczelnia przyznaje także stypendia z własnego budżetu, które przyznawane są podczas organizowanej w WSPiA Gali „Najlepsi z dobrych”. Co roku najlepsi studenci w poszczególnych kolegiach oraz sportowcy otrzymują stypendium w wysokości od 500 do 1500 zł.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama