Zmierzają do końca prace nad Strategią Rozwoju Rzeszowa do roku 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Jeszcze w grudniu formalnie zakończyły się konsultacje społeczne tego opracowania. Uwagi do strategii zbierało Biuro Rozwoju Miasta. Ten obszerny dokument, opracowany we współpracy z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa przez zespół krakowskich ekspertów w składzie: Aleksander Noworól, Kamila Noworól, Paweł Hałat, Anna Kołomycew, Piotr Lityński, Katarzyna Peter-Bombik i Jacek Woźniak będzie w najbliższym czasie przedmiotem obrad najpierw komisji, a potem całej Rady Miasta. W skład opracowania wchodzą:

1. Raport o stanie miasta. Przekształcenia strukturalne i tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego Rzeszowa w 2015 r.

2. Katalog kluczowych zjawisk stanowiących szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe strony rozwoju Rzeszowa w 2015 roku.

3. Wizja i misja rozwoju Miasta Rzeszowa do 2025 r.

4. Główne i szczegółowe cele strategiczne rozwoju Miasta Rzeszowa.

5. Przedsięwzięcia i działania służące realizacji Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Wszystkie te dokumenty znajdują się na stronie BIP rzeszowskiego urzędu pod adresem TUTAJ

Wspólne posiedzenie komisji, na którym autorzy zaprezentują swoje opracowanie oraz odpowiedzą na pytania radnych przewidziano na 14. stycznia na godzinę 14.00. Odbędzie się w Ratuszu. Jak wszystkie posiedzenia komisji, tak i to jest otwarte dla mieszkańców, więc zainteresowani tą tematyką mogą się tam bez problemu pojawić.

Prace mają się zakończyć przyjęciem uchwały przez cała Radę. Jej projekt jest również dostępny pod wspomnianym wyżej adresem. Należy się spodziewać, że – jeśli opinia komisji będzie pozytywna, stanie się to na sesji zaplanowanej na 26 stycznia.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama