Reklama

Dlaczego warto studiować w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego?

Kolegium Nauk Medycznych to dynamicznie rozwijająca się jednostka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferująca kształcenie na 11 kierunkach w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Strukturę Kolegium Nauk Medycznych tworzą 3 Instytuty: Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu i Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej oraz Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne – Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie.

Kształcenie przez wykwalifikowaną kadrę Kolegium Nauk Medycznych oraz w przestrzeni nowoczesnych centrów dydaktycznych i badawczo-rozwojowych stanowi gwarancję indywidualnego rozwoju zgodnie z zainteresowaniami oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w Centrum Symulacji Medycznej, Zakładzie Nauk o Człowieku, Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym – Ośrodku Badań Innowacyjnych w Sporcie oraz we współpracujących z Kolegium Nauk Medycznych jednostkach klinicznych i ośrodkach zdrowia. W realnych planach jest budowa Szpitala Uniwersyteckiego.

Zdjęcie: Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
Zdjęcie: Zakład Nauk o Człowieku Uniwersytet Rzeszowski
Zdjęcie: Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne – Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie

Oferta Kolegium Nauk Medycznych jest zgodna z aktualnymi trendami, wychodzi naprzeciw wyraźnemu wzrostowi społecznej świadomości zdrowego stylu życia oraz powstającym nowym branżom usług medycznych.

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie:

Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Kierunek lekarski w języku polskim,  Kierunek lekarski w języku angielskim, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne.

Studia II stopnia:

Dietetyka, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Turystyka i Rekreacja, Zdrowie Publiczne.

Kolegium przygotowuje także nowy kierunek: Analityka Medyczna oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku ciągle poszerza katalog specjalności. Nowością na kierunku Zdrowie Publiczne jest specjalność „Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych” oraz „BHP i ochrona radiologiczna”. Wcześniej, już w roku 2009/2010, na tym samym kierunku uruchomiono specjalność „Telemedycyna i e-zdrowie”.

Nadrzędnym celem Kolegium jest przekazywanie studentom wiedzy i zaawansowanych umiejętności praktycznych z wykorzystaniem aparatury najnowszej generacji, a także angażowanie studentów do samodzielnych badań w ramach zajęć laboratoryjnych, 51 Studenckich Kół Naukowych, czy uczelnianych zespołów realizujących projekty naukowe, w tym w środowisku międzynarodowym.

Studenci Kolegium Nauk Medycznych wspierani przez opiekunów naukowych odważnie sięgają po granty i stypendia oferowane m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ostatnich latach z powodzeniem aplikowali o fundusze na dofinansowanie swojej działalności naukowej m.in. w ramach programu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0”, „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”, czy stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe.

Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów na działalność naukową jest ważnym elementem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej, w tym naukowej, daje także możliwość wzbogacenia swojego CV na etapie kształcenia i nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

Studenci Kolegium Nauk Medycznych aktywne uczestniczą w przygotowaniu publikacji naukowych. 170 studentów kierunku lekarskiego jest współautorami trzech książek wydanych w języku angielskim w 2021 roku przez wydawnictwo Nova Science Publishers z USA. Książki stanowią cenny zbiór wiedzy na temat biochemicznej roli witamin, związków antyoksydacyjnych i roślin leczniczych o zastosowaniu farmaceutycznym. Publikacje studentów kierunku lekarskiego Kolegium Nauk Medycznych UR.

Studenci Kolegium Nauk Medycznych angażują się w organizację wydarzeń i konferencji naukowych. Cyklicznie przygotowywana jest przez nich sesja Studenckich Kół Naukowych Kolegium Nauk Medycznych. W bieżącym roku odbędzie się ona w dniach 11-12 maja. Studenci zrzeszeni w Kołach Naukowych będą mieli szansę zaprezentowania swoich projektów naukowych i posterów, wezmą również udział w szkoleniu „Wędrowna Akademia PBU”, w czasie którego będą mogli zdobyć cenną wiedzę z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych, niezbędną w wielu dziedzinach życia i stanowiącą znaczący atut w rozmowach z przyszłymi pracodawcami. Wędrowna Akademia PBU.

Zdjęcie: Studenci Ratownictwa Medycznego – biorący udział w Dniu Otwartym KNM

Kolegium wielką wagę przywiązuje do poszerzania kontaktów z zagranicznymi uczelniami umożliwiających mobilność studentów i ich udział w stażach i praktykach za granicą m.in. w ramach programu Erasmus+. Podpisane umowy bilateralne dają możliwość wyjazdu studentom na studia częściowe bądź praktyki do USA, Niemiec, Hiszpanii, Turcji i wielu innych krajów.

Szansę bezpośredniego działania w międzynarodowej społeczności akademickiej stwarza także  uruchomiony w 2018 r. kierunek lekarski w języku angielskim English Division na którym studiują głównie studenci zagraniczni pochodzący m.in. z Niemiec, Indii, Kanady, ale także studenci polscy.

Zmienia się świat, Zmienia się #KNM

Chcesz zmieniać świat, wybierz #KNM

 

Reklama