Od czasu swojego powstania w 1999 roku Powiat Rzeszowski aktywnie realizuje zadania w ramach ustawy o samorządzie powiatowym, mając na celu dobro lokalnej społeczności. Efekty widoczne są gołym okiem i doceniane.

Działania inwestycyjne, rozwój służby zdrowia i szkolnictwa na terenie powiatu, poprawa warunków życia mieszkańców – to priorytety władz samorządowych, które spotykają się z uznaniem. Świadczy o tym szereg prestiżowych nagród, jak chociażby tytuł Podkarpackiego Lidera Samorządności czy zwycięstwo w rankingu „Powiaty Podkarpacia – dwie dekady rozwoju XXI wieku”.

Dworzysko

Wizytówką powiatu, znaną szeroko także poza Podkarpaciem, jest Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów – Dworzysko im. Grażyny Gęsickiej, którego budowę rozpoczęto w 2012 roku. Cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem inwestorów. Obecnie w strefie działa ponad trzydzieści znanych firm, o międzynarodowej renomie

W „Dworzysku” są obecni znani na całym świecie producenci i dystrybutorzy reprezentujący takie branże jak: lotnicza, e-mobilności, automatyki przemysłowej, budowlanej, handlowej, odzieżowej, kosmetycznej, medycznej, metalowej. Wartość dotychczasowych inwestycji to ok. 550 milionów złotych, dzięki którym powstały setki nowych miejsc pracy (docelowo trzy tysiące).

Zdjęcie: Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów – Dworzysko
Inwestycje

Od początku funkcjonowania Powiat Rzeszowski dużą część budżetu przeznacza na inwestycje. W 2020 roku nakłady inwestycyjne stanowiły 30 procent wydatków. W tym  roku zaplanowano wydatki na kwotę 249 mln zł. Duża część z nich zostanie przeznaczone na priorytetowo traktowaną infrastrukturę drogową, co ma zapewnić wzrost komfortu życia mieszkańców i poprawę bezpieczeństwa.

Tylko w 2020 roku zrealizowanych zostało 31 inwestycji drogowo-mostowych za kwotę 15 mln zł. Przykładem takich realizacji są wybudowane mosty kompozytowe w Błażowej oraz w Nowej Wsi będące innowacyjną konstrukcją w skali Europy.

W ostatnim czasie powstały cztery mosty wzdłuż dróg powiatowych, które usprawniają komunikację w Powiecie Rzeszowskim. Inwestycje te kosztowały ok. 9 mln zł.

Zdjęcie: Most kompozytowy w Błażowej

Nowe mosty otwarto w miejscowościach Zgłobień (gm. Boguchwała), Wysoka Głogowska (gm. Głogów Młp.), Borek Stary (gm. Tyczyn) oraz Chmielnik. Dodatkowo wybudowano przepust pod koroną drogi powiatowej relacji Tyczyn – Błażowa w Nowym Borku. Zaplanowanych jest też szereg inwestycji lokalnych m. in. w gminach Błażowa czy Dynów.  Odbudowany zostanie most na Potoku w Piątkowej i obiekt mostowy w Futomie. Powiat Rzeszowski zaplanował także przebudowę 11 przejść dla pieszych.

Wiele działań podejmowanych przez Powiat wykracza daleko poza określone ustawami zadania. Wiele realizowanych inwestycji ma zasięg ponad powiatowy, jak chociażby budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do drogi krajowej nr 19 oraz I etap rozbudowy łącznika autostrady A4 na odcinku od granic Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ.

Inwestowanie w ciągi komunikacyjne jest istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego powiatu, dzięki temu możemy cieszyć się społecznym zaufaniem tylko wtedy, gdy jesteśmy skuteczni, myślimy perspektywicznie i zaspokajamy oczekiwania naszych mieszkańców stwierdził Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.

Szkolnictwo

Przysłowiowym oczkiem w głowie władz Powiatu Rzeszowskiego, są podlegające samorządowi placówki oświatowe i dbałość o to, by spełniały one kryteria nowoczesnego szkolnictwa, dostosowanego do potrzeb rynku pracy. W ciągu ostatnich kilku lat powiatowe placówki edukacyjne zostały zmodernizowane, co pozwoliło znacząco poszerzyć ich ofertę. 

Przykładem oświatowych inwestycji jest rozpoczęta przebudowa obiektu Zespołu Szkół w Tyczynie. Placówka ta mieści się na terenie dawnego zespołu pałacowo-parkowego rodziny Wodzickich, którego historia sięga połowy XIX wieku. W ramach inwestycji powstanie m. in. komfortowy internat dla uczniów, sala gimnastyczna oraz scena widowiskowa.  

Zdjęcie: Pałac Tyczyn

Również w Tyczynie wykonano adaptację istniejącego budynku na Dom dla Dzieci i Młodzieży „Przystań”. Inwestycja ta, znacząco poprawiła jakość życia, mieszkających w nim na co dzień, potrzebujących stałego wsparcia, wychowanków, którzy potrzebują tego wsparcia jak mało kto. Tym celom służyły także inwestycje w rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie czy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli.

Zdrowie i pomoc społeczna

Władze Powiatu starają się podnosić jakość usług medycznych oraz minimalizować pojawiające się trudności. Nowo otwarte czy zmodernizowane obiekty i gabinety pozwalają na przyjmowanie większej ilości pacjentów i udzielanie im jak najwyższej jakości usług.

Przykładem takich działań jest przebudowany pawilon Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie. W ramach inwestycji wykonano kompleksową przebudowę pawilonu, a ze względu na specjalistyczne świadczenia medyczne, jakich udziela placówka, wybudowany został także budynek gazów medycznych. Odział został doposażony w nowoczesny sprzęt za blisko 1,7 mln zł., zaś całkowita wartość tego przedsięwzięcia przekroczyła 10 mln zł.  W Sanatorium w Górnie powstała również specjalistyczna pracownia zajmująca się problemem bezdechu sennego.

Zdjęcie: Sanatorium Górno

Szczególny nacisk kładziony jest na wsparcie osób w sytuacji kryzysowej i starszych mieszkańców powiatu, temu służą m. in. rozbudowa zakładów opiekuńczo-leczniczych czy też domów seniora.

Niedawno władze Powiatu Rzeszowskiego podjęły decyzje o utworzeniu Domu Matki z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w ramach Programu wsparcia dla rodzin „za życiem”. Placówka dysponuje 12 miejscami dla osób dorosłych i dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zakres oferowanej pomocy zakłada oprócz pomocy materialnej, także pomoc prawną, psychologiczną, wsparcie duchowe i materialne, a przede wszystkim szansę na zbudowanie lepszej przyszłości, co w obecnych czasach jest bardzo ważną inwestycją. Z myślą o potrzebujących doraźnego wsparcia funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, oferujący całodobową pomoc specjalistyczną. 

Zdjęcie: Dom Samotnej Matki w Górnie

Niedawno 70-lecie istnienia obchodził Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie, który zarządza ponad 40 placówkami medycznymi na terenie całego powiatu rzeszowskiego. Z usług ZOZ nr 2 korzysta 80 tysięcy osób oraz ponad 50 tysięcy osób w zakresie opieki specjalistycznej. Od 2021 roku Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie dysponuje rezonansem magnetycznym najnowszej generacji, aparat Ingenia Ambition 1,5 T X.  To jedyne tej klasy urządzenie w Polsce i prawdopodobnie jedno z nielicznych w Europie. W ZOZ nr 2 została uruchomiona pierwsza w Rzeszowie poradnia osteoporozy jak również poradnia chirurgiczno-ortopedyczna dla dzieci.

Zdjęcie: ZOZ nr 2 w Rzeszowie

W strukturze ZOZ nr 2 funkcjonują i stale są rozwijane placówki pomagające osobom starszym i przewlekle chorym, takie jak: Zakład Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Hyżnem czy Dom Pomocy Społecznej w Górnie.

Obsługa mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie inwestuje w systemy nowoczesnej obsługi interesantów. Utworzono możliwość internetowego umawiania wizyt w Wydziałach Komunikacji, Budownictwa i Architektury oraz w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. wdrożono system, dzięki któremu osoba posiadająca nieruchomość na terenie powiatu rzeszowskiego, nie musi już przychodzić do urzędu osobiście, lecz załatwiać bieżące sprawy elektronicznie.

By ułatwić interesantom załatwianie spraw oraz polepszyć warunki pracy pracownikom urzędu, Władze Powiatu podjęły decyzje o przebudowie budynku przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie. Dzięki tej inwestycji uda się połączyć rozproszone po całym mieście wydziały Starostwa.

Ostatnie lata będące trudnym dla wszystkich okresem pod znakiem pandemii COVID-19 oraz konfliktem za naszą wschodnią granicą stały się prawdziwym sprawdzianem dla działań Powiatu Rzeszowskiego. Władze Powiatu podjęły się wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców włączając się jednocześnie w aktywne propagowanie akcji szczepień. Natomiast w odpowiedzi na ciągle trwającą dramatyczną sytuację za naszą wschodnią granicą, władze Powiatu Rzeszowskiego nieustannie angażują się w aktywną pomoc osobom uciekającym z terenów objętych działaniami wojennymi.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama