Zdjęcie: Materiały chwilowo.pl
Reklama

Jeśli zaciągnąłeś szybką pożyczkę, jednak z jakiegokolwiek powodu chcesz zmienić swoją decyzję, możesz to zrobić. Pod warunkiem, że od podpisania umowy minęło nie więcej niż 14 dni. Taki przywilej gwarantuje pożyczkobiorcom Ustawa o kredycie konsumenckim. Nie wszyscy wiedzą, że szybka pożyczka pozabankowa jest właśnie typem takiego kredytu. W artykule sprawdzimy co kryje się pod pojęciem kredytu konsumenckiego i co warto wiedzieć, zanim sięgniesz po taki rodzaj finansowania.

Definicja kredytu konsumenckiego została określona w Ustawie dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z jej art. 3.1 przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty wyrażonej w walucie obcej (dolary, euro, franki szwajcarskie), którego kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentów.

Jak to wygląda w praktyce?

Określenie kredyt konsumencki obejmuje nie tylko „zwykły” kredyt bankowy. Kredytem konsumenckim będzie również:

 • umowa pożyczki pozabankowej,
 • umowa o kredyt odnawialny,
 • umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
 • umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.

Jakie informacje powinna zawierać umowa o kredyt konsumencki

Ustawa określa również jakie elementy powinna regulować umowa o kredyt konsumencki. Zanim podpiszesz umowę z pożyczkodawcą sprawdź, czy rzeczywiście zawiera ona wszystkie niezbędne informacje.

Mowa tu o:

 • danych konsumenta, kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego (o ile taki istnieje),
 • rodzaju kredytu i okresie obowiązywania umowy,
 • informacjach na temat całkowitej kwoty, stopy oprocentowania oraz rzeczywistej stopy oprocentowania kredytu i całkowitej kwocie do zapłaty,
 • zasadach i terminach spłaty,
 • zasadach płatności odsetek,
 • innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść,
 • wysokości rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz innych opłat z tytułu zaległości,
 • skutkach braku płatności,
 • wysokości ewentualnych opłat notarialnych,
 • sposobie zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwości odstąpienia konsumenta od umowy,
 • możliwości spłaty kredytu przed terminem,
 • sposobach rozliczania prowizji z tytułu wcześniej spłaty kredytu,
 • sposobach dochodzenia roszczeń od kredytodawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez sprzedawcę lub usługodawcę,
 • warunkach wypowiedzenia umowy,
 • możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów,
 • informacjach na temat organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów
 • opisie towaru lub usługi oraz ceny w przypadku kredytu wiązanego

Prawa konsumenta wynikające z ustawy

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje nie tylko samą definicję takiego produktu finansowego, ale również prawa i obowiązki obu stron umowy.

Na mocy ustawy, pożyczkobiorca, który zaciąga kredyt konsumencki może:

 • odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów i informowania pożyczkodawcy o powodach swojej decyzji,
 • spłacić swoje zobowiązanie w dowolnym czasie, przed upływem terminu płatności.

Oprócz praw konsumenta, ustawa określa również obowiązki pożyczkodawcy, udzielającego kredytu konsumenckiego.

Obowiązki pożyczkodawcy

Udzielając kredytu konsumenckiego instytucja finansowa ma obowiązek poinformować klienta o jego całkowitym koszcie.

Ustawodawca wymaga, by pożyczkodawca przekazał swojemu klientowi następujące informacje:

 • stopę oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu,
 • całkowitą kwotę do spłaty,
 • rzeczywistą roczną stopę procentową.

Co ważne, informacje te powinny być odpowiednio wyeksponowane i widoczne dla pożyczkobiorcy.

Kiedy następnym razem odwiedzisz stronę internetową firmy pożyczkowej, koniecznie zwróć uwagę na te wartości. W większości przypadków znajdują się one zaraz obok kalkulatora pożyczkowego.

Kolejnym powinnością instytucji finansowej jest rzetelne sprawdzenie zdolności kredytowej potencjalnego klienta. W jaki sposób? Na przykład poprzez sprawdzanie jego danych w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej lub analizę historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej.

W przypadku negatywnej decyzji, instytucja finansowa ma obowiązek, by jak najszybciej go o tym poinformować.

Takie regulacje mają na celu wyeliminowanie zagrożeń, związanych z udzielaniem pożyczek osobom, które nie będą w stanie ich spłacić.

Cel wprowadzenia Ustawy o kredycie konsumenckim

Wprowadzenie ustawy miało na celu przede wszystkim zmniejszenie zadłużenia Polaków i wyeliminowanie mało etycznych procedur, polegających na podawaniu klientom niekompletnych informacji. Dobrym przykładem może być tutaj kredyt z oprocentowaniem 0%. Choć taka oferta na pierwszy rzut oka wyglądała atrakcyjnie, po głębszej analizie okazywało się, że wcale taka nie jest.

Niskie oprocentowanie instytucja rekompensowała sobie wysoką prowizją czy równie wysokim kosztem ubezpieczenia.

Kredyt konsumencki a kredyt konsumpcyjny

Choć nazwy obu produktów brzmią bardzo podobnie, kredyt konsumpcyjny to nie to samo co kredyt konsumencki. Nazwa kredyt konsumpcyjny określa przeznaczenie środków pochodzących z kredytu, natomiast kredyt konsumencki odnosi się do osoby, która zaciąga zobowiązanie.

Źródło: https://chwilowo.pl/

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: