Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego współtworzy nowoczesną uczelnię, wierną ponadczasowym tradycjom akademickim, realizującą swą misję dążenia do doskonałości naukowej i dydaktycznej.

To największa i najbardziej liczebna jednostka Uczelni, prowadząca kształcenie w ramach pięciu instytutów: Instytutu Pedagogiki, Instytutu Nauk Socjologicznych, Instytutu Nauk o Polityce, Instytutu Nauk Prawnych oraz Instytutu Ekonomii i Finansów.

Zdjęcie: materiały Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zdjęcie: materiały Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Proponowane kierunki studiów prowadzone przez poszczególne Instytuty odpowiadają standardom przewidzianym przepisami obowiązującego prawa, umożliwiając studiowanie w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, odpowiadając jednocześnie oczekiwaniom rynku pracy.

Coraz lepiej działająca baza dydaktyczna, stale doposażana w nowoczesny sprzęt, aparaturę oraz systemy informatyczne pozwala na realizację oczekiwań związanych ze studiowaniem na 13 kierunkach takich, jak: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, finanse i rachunkowość, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, studia europejskie. Co warte podkreślenia programy kierunków studiów, które na stałe wpisały się w szkolnictwo wyższe, należą do klasycznych, podlegają ciągłym modyfikacjom, po to by praktycznie przygotować studentów do przyszłego zawodu.

Zdjęcie: materiały Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zdjęcie: materiały Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zainteresowania naszych studentów mogą być również pogłębiane poprzez udział w działających w Kolegium 44 kołach naukowych takich, jak m.in.: Liderzy Biznesu, Koło Naukowe Ekonomistów Interkreator, Koło Naukowe Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, Koło Naukowe Politologów, Koło Naukowe Prawa Finansowego i Podatkowego UR, Akademickie Koło Naukowe Familiologów, Studenckie Koło Naukowe Socjologów.

Działalność w kołach naukowych stwarza możliwość udziału w projektach badawczych, konferencjach, obozach naukowych, stażach, dzięki którym studenci rozwijają swoje zainteresowania i budują CV od pierwszych lat studiów.

Zdjęcie: materiały Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zdjęcie: materiały Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dzięki nawiązanym umowom międzynarodowym Kolegium oferuje także możliwość kontynuowania nauki w uczelniach zagranicznych w ramach różnych programów takich jak Erasmus+ czy DAAD. Stale wzbogacana oferta programowa umożliwia także studiowanie wybranych przedmiotów w języku angielskim oraz przygotowanie pracy dyplomowej w języku obcym. Dzięki temu nasi absolwenci są poszukiwani przez pracodawców nie tylko w regionie, ale i na świecie.

Absolwenci KNS mogą kontynuować również naukę w Szkole Doktorskiej. Zarówno studenci jak i doktoranci mają szansę uczestnictwa w działalności projektowej. W tym zakresie mogą brać udział, a także współorganizować konferencje, seminaria, webinaria. Pod opieką nauczyciela akademickiego można ubiegać się o publikację swojego artykułu naukowego w czasopismach wydawanych w naszym Kolegium.

Zdjęcie: materiały Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zdjęcie: materiały Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

W celu praktycznego przygotowania do przyszłej kariery zawodowej, proponujemy naszym studentom możliwość odbywania praktyk zawodowych oraz staży w instytucjach regionalnych, krajowych i zagranicznych. Pozyskana wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne mają ułatwić studentom i absolwentom naszego Kolegium funkcjonowanie w otoczeniu zewnętrznym. Ponadto najlepsi z nich mogą ubiegać się o stypendia naukowe oraz nagrody przyznawane przez Rektora.

Zatem drodzy Kandydaci proponujemy Wam klasyczne standardy w nowoczesnym stylu!   

Więcej o naszym Kolegium możesz przeczytać TUTAJ.

Dane kontaktowe:

Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów
budynek A2 I piętro

tel.: 17 872 1011
e-mail: cs@ur.edu.pl

www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 872 1182
e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl

www.ur.edu.pl/kandydat
facebook.com/rekrutacjaUR

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama