Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał 1340 stypendiów uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Na stypendia w roku szkolnym 2013/2014 przeznaczy 4,8 mln zł. 

O stypendium ubiegało się 1858 uczniów z całego regionu.  Po wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, do dalszej oceny przeszło 1778 poprawnie złożonych wniosków.

Od 14 do 24 kwietnia komisja stypendialna powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oceniała merytorycznie wnioski stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Eksperci komisji stypendialnej oceniali przydzielone im wnioski zgodnie z zasadami przyznawania punktacji określonymi w regulaminie. Każdy wniosek na etapie oceny merytorycznej oceniany był niezależnie przez dwóch ekspertów. Po zakończeniu obrad komisji sporządzono listy rankingowe wniosków ułożonych według uzyskanej punktacji, oddzielnie dla uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Listy rankingowe zostały zatwierdzone 29 kwietnia 2014 r. Zarząd przyznał 1340 stypendiów, w proporcjach 40 procent dla uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i 60 procent dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Wysokość stypendium dla jednego ucznia to 3,6 tys. złotych

Informacja o zatwierdzonej liście rankingowe zostanie wysłana w pierwszej kolejności do właściwych szkół pocztą elektroniczną. Listy dostępne są na stronie wrota.podkarpackie.pl zakładka Edukacja_Stypendia – Poddziałanie 9.1.3 PO KL_Rok szkolnym 2013/2014_Informacje bieżące.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama