Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News
Reklama

Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim w semestrze letnim roku
akademickiego 2021/2022 odbywają się w sposób tradycyjny – zarządził rektor uczelni, prof. Sylwester Czopek. 

Prof. Sylwester Czopek zarządzenie na temat nauki w semestrze letnim wydał w poniedziałek, 14 lutego. W dokumencie czytamy, że wykłady na studiach stacjonarnych, niezależnie od wielkości grupy, są prowadzone w formie zdalnej. Zdalne są również  wykłady na studiach niestacjonarnych, na których grupa liczy 50 lub więcej osób. 

Ćwiczenia audytoryjne, konwersatoryjne, kliniczne i zajęcia laboratoryjne, hospitacyjne, warsztatowe, terenowe, fakultatywne, projektowe, praktyczne oraz proseminaria, seminaria, lektoraty języków obcych, zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego. 

Na uzasadniony stanem zdrowia wniosek prowadzącego lub w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród studentów albo prowadzącego zajęcia, dziekan Kolegium może zgodzić się na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. Praktyki zawodowe prowadzone są w formie kontaktu bezpośredniego.

„W uzasadnionych sytuacją epidemiczną przypadkach, dopuszcza się możliwość realizacji programowych praktyk z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” – czytamy w zarządzeniu rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dodał, że koordynator praktyk ocenia możliwości odbywania praktyk w formie zdalnej.

Decyzję o zmianie formy praktyk podejmuje dziekan Kolegium, po zapoznaniu się z oceną koordynatora praktyk. W szczególnych przypadkach, dziekan Kolegium, w porozumieniu z kierownikiem kierunku i uzgodnieniu z Samorządem Studentów Kolegium, ustala odpowiedną formę prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zajęcia doktorantów są prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego. Na wniosek prowadzącego, dyrektor szkoły doktorskiej może się zgodzić na zajęcia zdalne. Zajęcia na studiach podyplomowych są w formie kontaktu bezpośredniego. Zajęcia dydaktyczne mogą być zdalne, o ile są takie zapisy w programie studiów podyplomowych.

Na wniosek kierownika studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia, prorektor ds. studenckich i kształcenia może zgodzić się na zajęcia zdalne, niezależnie od tego, czy jest to w programie studiów. Prowadzenie zdalnie zajęć z danego przedmiotu nie wyklucza weryfikacji efektów uczenia się (zaliczenia, egzaminy) w formie bezpośredniej.

W trakcie trwania semestru letniego 2021/2022 rektor UR może wprowadzać szczegółowe zasady organizacji zajęć dydaktycznych, dostosowując je do bieżącej sytuacji epidemicznej. 

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama