Czy współczesny rynek pracy potrzebuje absolwentów kierunków medycznych? Czy na rynku jest deficyt kadr medycznych? Jakie interesujące z punktu widzenia potrzeb rynku pracy umiejętności mogą zdobyć absolwenci Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Umiejętności jakie można zdobyć w KNM

Absolwenci Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą zdobyć szereg umiejętności, które są bardzo poszukiwane na rynku pracy, zarówno w sektorze ochrony zdrowia, jak i poza nim.

W trakcie studiów kadra dydaktyczna UR dokłada wszelkich starań, aby studenci posiedli nie tylko niezbędną i aktualną wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności samodzielnego wykonywania procedur medycznych. W tym celu wykorzystywane są najnowocześniejsze metody kształcenia, takie jak symulacja medyczna czy wirtualne kliniki.

Deficyt kadrowy w zawodach medycznych pozostaje aktualnym problemem społecznym, który dotyczy również Podkarpacia. Zawód lekarza, podobnie jak inne zawody medyczne, od lat pozostaje jedną z najbardziej deficytowych grup zawodowych. W najnowszym Barometrze Zawodów, określającym prognozę zapotrzebowania na fachowców i specjalistów w wybranych, specjalnościach pielęgniarki i położne zajęły drugie miejsce.

KNM pozostaje w regularnym kontakcie z placówkami medycznymi i podejmuje kolejne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez otwieranie nowych kierunków studiów, takich jak analityka medyczna, czy zwiększanie limitów przyjęć na kierunkach już prowadzonych.

Zainteresowanie absolwentów szkół średnich podjęciem studiów na kierunkach prowadzonych w Kolegium, świadczy o dobrej jakości kształcenia i szerokich możliwościach rozwoju zawodowego po opuszczeniu murów uczelni. 

KNM_UR

Należy nadmienić, iż w KNM kształcą się nie tylko studenci w zawodach medycznych, ale również na kierunkach wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja, którzy od lat zasilają struktury kadrowe podkarpackich instytucji sportowo-edukacyjnych i kulturowo-rekreacyjnych.               

Na jakich kierunkach można studiować wybierając Kolegium Nauk Medycznych UR?

Oferta edukacyjna Kolegium Nauk Medycznych UR obejmuje między innymi kierunki takie jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetyka, elektroradiologia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki fizjoterapia oraz kierunek lekarski.

Sukcesywnie rozwijana jest oferta kierunków, między innymi dwa lata temu otworzony został kierunek analityka medyczna.

Należy wspomnieć, że prowadzony jest także kierunek lekarski w języku angielskim - English Division, na którym uczą się studenci niemal z całego świata. Aktualnie studenci są obywatelami Niemiec, Tunezji, Kenii, Nigerii, Włoch, Norwegii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Turcji, Szwajcarii, Austrii, Indii, Emiratów Arabskich i Polski.

Umiędzynarodowienie przyczynia się do przygotowania rozwiązań organizacyjnych wspomagających prace badawcze, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, zapewnia transfer wiedzy o nowoczesnych technologiach.

Kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy w zakresie zdrowia, gospodarki, życia publicznego i aktualnego stanu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, realizowane jest ze szczególną troską o ich jakość i praktyczne zastosowanie, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez różnorodne interdyscyplinarne formy kształcenia, rozwijanie oferty studiów podyplomowych oraz innych form dokształcania.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Podniesienie liczby, jakości i efektywności badań naukowych w medycynie, w naukach o zdrowiu i o kulturze fizycznej zapewnia Kolegium stałą obecność w krajowych i międzynarodowych projektach, programach naukowo-badawczych.

Szczególną uwagę przykłada się do rozwoju młodej kadry naukowej, w tym kadry pracowników samodzielnych. Ponadto, systemowo i profesjonalnie budowana jest relacja z medycznym środowiskiem regionu poprzez zaangażowanie w różnorodne badania na rzecz podwyższenia standardów opieki zdrowotnej, ale także poprzez transfer wiedzy nowoczesnych technologii, rozbudowę praktycznych specjalizacji programów nauczania i upowszechnianie osiągnięć naukowych Kolegium oraz doskonalenie form upowszechniania wiedzy.

Umiędzynarodowienie wpisuje się we wszystkie cele strategiczne i zadania strategii rozwoju, zakładając realizację dodatkowych innych, niż programowe, formy kształcenia w języku angielskim, dla studentów zagranicznych i polskich, dodatkowo z wykorzystaniem zdalnego i interaktywnego kształcenia na odległość.

W ramach projektu umiędzynarodowienia założono także przeszkolenie kadry akademickiej w języku angielskim, co przyczyni się do podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć w języku angielskim przez większą liczbę nauczycieli akademickich UR, w tym w formie kształcenia na odległość.

Obecnie w roku akademickim 2023/24 w English Division studiuje 133 studentów oraz 26 studentów z Programu Erasmus. Kolegium Nauk Medycznych oferuje szereg korzyści dla zagranicznych studentów chcących studiować w Polsce. Przede wszystkim zajęcia odbywają się w lokalnych szpitalach, które prowadzą wybitni lekarze, liderzy polskiej medycyny. 

Zdjęcie: Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, Prof. dr hab. n. med. Adam Reich, dr hab. n. med. Piotr Futyma, prof. UR

Współcześni przedsiębiorcy potrzebują wysoko wykwalifikowanych pracowników zdolnych do podejmowania, zaraz po rozpoczęciu pracy, wyzwań zawodowych.

Programy studiów realizowane w KNM kładą nacisk zarówno na kształcenie teoretyczne jak
i praktyczne. Ważną częścią procesu dydaktycznego są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Po ukończeniu studiów absolwenci mają szeroką możliwość rozwijania kariery zawodowej: mogą podjąć pracę w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, klinikach, przychodniach, jednostkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.

Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu lekarza.

Osoby, które ukończą kierunek wychowanie fizyczne mają możliwość pracy w szkołach jako nauczyciel wychowania fizycznego, mogą również znaleźć pracę w służbach mundurowych oraz instytucjach oświatowych, badawczych i organizacjach społecznych z zakresu kultury fizycznej.

Absolwent fizjoterapii otrzymuje wykształcenie pozwalające na podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, pracowniach i zakładach fizjoterapii, sanatoriach, gabinetach fizjoterapii), podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną, domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych, placówkach o charakterze rekreacyjnym i sportowym.

Niezmiennie na rynku pracy, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, poszukiwani są również absolwenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.  

Reklama