Zdjęcie: materiały WSPiA

Jak walczyć z klęskami żywiołowymi, epidemią czy katastrofami komunikacyjnymi? Jakie decyzje podejmować, by ratować życie i dobytek ludzi? Jak właściwie ocenić zagrożenia i kierować akcją ratunkową?

Tego będą uczyć się studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Uczelnia wdrożyła innowacyjny system komputerowy pozwalający nabierać doświadczenia praktycznego podczas studiów. 

– Pozwoli to studentom ćwiczyć i trenować postępowanie w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych, stanach klęsk żywiołowych, epidemicznych, katastrofach komunikacyjnych symulowanych za pomocą komputera – twierdzi Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA. 

System uczy m.in. podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych, lepszego rozumienie zagrożeń. Pozwala także na wypracowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas wystąpienia zdarzenia. 

Gry pokazują studentom m.in. jak przeprowadzić właściwą ocenę sytuacji, która podczas katastrof i klęsk żywiołowych ulega ciągłym zmianom, w jaki sposób podejmować trafne decyzje, jak wykorzystywać dostępne siły i środki w optymalny sposób. 

– W jaki sposób postępować w granicach uprawnień wyznaczonych pełnioną funkcją, jak przygotować się do podejmowania działania w celu rozwiązania problemu, w jaki sposób komunikować się i współpracować w zespole – wyjaśnia Pawlak. 

Zdjęcie: materiały WSPiA

Gry decyzyjne są – jak twierdzi uczelnia – bardzo skutecznym narzędziem wyzwalającym emocje i dającym dużo satysfakcji, a najbardziej efektywne są przy nauczaniu umiejętności dochodzenia do punktu kulminacyjnego, jakim jest rozwiązanie danej sytuacji kryzysowej. 

W trakcie symulacji pojawiają się zadania związane z informowaniem mieszkańców,  organizowaniem sił i środków, zapewnieniem wytrzymałości budowli hydrotechnicznych,  zapewnieniem przejezdności na autostradzie i ochroną obiektów kluczowych.

To nie wszystko. Symulowane jest też zarządzanie zrzutami ze zbiornika retencyjnego,  ewakuacja ludzi i zwierząt, działalność owadów i gryzoni czy wypłata zasiłków celowych.  Celem uczestnika gry jest minimalizacja ryzyka i strat powodowanych danym zdarzeniem.

Gracz może korzystać z wszystkich dostępnych sił i środków, nie przekraczając uprawnień swojej funkcji. Zdarzenie angażuje wielu graczy równocześnie. Obserwują oni zmieniającą się sytuację, koncentrują się na podejmowaniu decyzji, analizie i ocenie jej skutków. 

Decyzje podejmowane są na podstawie odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas symulacji i mają bezpośredni wpływ na dalszy przebieg gry. Jakość decyzji, ich trafność i terminowość świadczy o sprawności i skuteczności organizacji. 

Zakres gry obejmuje zadania wielozespołowe, gdy dane zadanie rozwiązuje równolegle, lecz niezależnie od siebie kilka zespołów – studentów. Wyniki służą wykładowcy do porównania jakości decyzji, a tym samym do oceny kwalifikacji uczestników gry.

Symulacja zmusza studenta do rozwiązywania szeregu kolejnych sytuacji problemowych, zmieniających się w czasie. Dzięki temu każda decyzja podejmowana jest w wyniku analizy sytuacji w powiązaniu z poprzednią decyzją. 

Nowy system gier w WSPiA umożliwia wizualizację eskalacji zdarzenia dzięki wprowadzeniu np. zmiennego poziomu rzeki, przerywania wałów przeciwpowodziowych, wyłączenia z gry zalanych terenów, obszarów zabudowanych, dróg, budynków, obiektów infrastruktury.  

– Interaktywne gry symulacyjne znacznie przyspieszają proces uczenia się w porównaniu z innymi metodami, a w literaturze problemu są wskazywane jako najbardziej efektywna metoda nauczania – twierdzi Przemysław Pawlak. 

Zdjęcie: materiały WSPiA

(pl)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama