Zdjęcie: Sebastian Fiedorek / Rzeszów News

W miniony wtorek Rada Miasta Rzeszowa zdecydowała, że projekt PiS o stworzeniu miejskiego programu dopłat do budowy zbiorników na deszczówkę zostanie skierowany do do dyskusji w komisjach. Po naszej publikacji oświadczenie w tej sprawie przesłało nam Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w Rzeszowie. Poniżej jego treść. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, realizacja inwestycji związanych z budową zbiorników na deszczówkę spoczywa na właścicielach działek, z których wody deszczowe są odprowadzane. W naszej ocenie odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych powinno leżeć również w interesie miasta Rzeszowa i stanowić element polityki zagospodarowania przestrzennego miasta.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje natomiast szereg inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Przykładowo – jedynie w regionie wodnym Górnej – Wschodniej Wisły (obejmującym woj. podkarpackie, część małopolskiego i lubelskiego) RZGW w Rzeszowie w ubiegłym roku zakończył  realizację 5 zadań o wartości blisko 61 mln zł.

Z kolei w roku bieżącym realizowane będzie 5 kolejnych projektów o łącznej wartości 193 mln zł (w tym odmulenie zbiornika rzeszowskiego o wartości 49 mln zł). Efektem pozostałych 4 zadań polegających na rozbudowie obwałowań przeciwpowodziowych będzie zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej na obszarze 5,3 tys. ha zamieszkałym przez 24 tys. osób.   

Równolegle Wody Polskie przygotowują strategiczne dokumenty planistyczne w obszarze walki ze zjawiskiem suszy. Aktualnie opracowywany jest Program Rozwoju Retencji, oraz komplementarny z nim Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Zakończył się już proces ankietyzacji, który objął ok 3,5 tysiąca interesariuszy (w tym wszystkie jednostki samorządowe w kraju).

Dodatkowo, w 15 miastach, w tym w Rzeszowie będą się odbywać  konsultacje tego projektu i każdy zainteresowany będzie mógł wnieść do swoje uwagi i sugestie.

Krzysztof Gwizdak, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama