Reklama

Powiat Rzeszowski poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje szereg zadań na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych. Sprawdź możliwości, z których może skorzystać na rynku pracy osoba z niepełnosprawnościami czy pracodawca.

Dla wielu osób niepełnosprawnych praca jest drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, będącym jednocześnie elementem rehabilitacji. Praca daje możliwość zdobywania kompetencji społecznych i pozwala przełamywać obawy przed kontaktem z innymi ludźmi.

Osoby niepełnosprawne – wejście na rynek pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego, prowadzi szereg działań służących wspieraniu osób niepełnosprawnych. Mają one na celu m.in. zdobycie i zachowanie zatrudnienia oraz rozwój zawodowy, wyrównanie szans na rynku pracy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Dzięki pośredników i doradcom zawodowym osoby z niepełnosprawnościami mają dostęp do najnowszych ofert pracy, staży czy też aktywnych form pomocy oraz umożliwiony kontakt z pracodawcami, którzy poszukują pracowników na wybrane stanowiska.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach działań prowadzi m.in.:

  • aktywne pośrednictwo pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc w znalezieniu i doborze odpowiedniej pracy zgodnej z kwalifikacjami lub doświadczeniem zawodowym konkretnej osoby
  • przedstawia bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości innej pomocy przy braku ofert pracy
  • informuje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, o wolnych miejscach pracy dla osób z niepełnosprawnościami i oczekiwaniach pracodawców
  • przedstawia warunki pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
  • zachęca do udziału w aktywnych formach wsparcia takich jak staże, szkolenia, prace interwencyjne, oraz informuje o możliwościach zdobywania lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • prowadzi aktywizację osób z niepełnosprawnościami długotrwale bezrobotnych, informuje na stronie internetowej o realizowanych działaniach skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami oraz o realizowanych programach i projektach.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie aktywnie współpracuje z PCPR, ZUS, MOPS, PFRON, Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi oraz fundacjami w zakresie zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

– Z myślą o mieszkańcach Powiatu Rzeszowskiego, władze samorządowe – w miarę swoich możliwości – podejmują działania, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie – zapewnia Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Sytuacja osób niepełnosprawnych w liczbach

Według danych na 28 października 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie liczba zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami wynosi:

  • 732 osoby bezrobotne niepełnosprawne (w tym 291 kobiet)
  • 82 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy (w tym 38 kobiet).

Liczba osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w PUP w podziale na mieszkańców miast i wsi:

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!
  • powiat ziemski 341 osób (w tym 142 kobiety), zamieszkali na obszarach wiejskich 271 osób (w tym 110 kobiet)
  • powiat grodzki 390 osób (w tym 149 kobiet).

Największą grupę wśród osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami stanowiły osoby w wieku 30-39 lat (19,1%) oraz 55-59 lat (19,7%). Najmniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 18-24 lat (5,7%) oraz 25-29 lat (4,8%).

W grupie bezrobotnych z niepełnosprawnościami najwięcej jest osób legitymujących się najniższymi stopniami wykształcenia, tj. zasadniczym zawodowym (31,4%) oraz gimnazjalnym i podstawowym (22,3%). Na poziomie szkoły średniej zawodowej
i policealnej zakończyło kształcenie 23% osób. Najmniej liczną grupą osób są absolwenci szkół średnich ogólnokształcących (11,8%) oraz szkół wyższych (11,4%).

Osoby pozostające bez pracy 2 lata i dłużej (45%) stanowiły największą grupę wśród osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami. Od roku do dwóch lat bez pracy pozostawało 16,8% tych osób. 

Zatrudnienie niepełnosprawnych

Pośrednicy pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy pełnią funkcję doradcy klienta instytucjonalnego, monitorują lokalny rynek pracy, nawiązują i utrzymują kontakty
z pracodawcami wyrażającymi zainteresowanie współpracą z urzędem oraz zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Informują zainteresowanych pracodawców o usługach pośrednictwa pracy, możliwości organizacji kontaktów z potencjalnymi kandydatami do pracy w formie organizacji giełd pracy umożliwiających spotkanie pracodawcy z wyselekcjonowaną przez pośrednika grupą osób w siedzibie Urzędu Pracy.

Korzyści płynące z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Rosnący współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością potwierdza, że coraz więcej firm w regionie zatrudnia osoby z niepełnosprawnością. Do 28 października br. pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie 347 wolnych miejsc pracy.

Podjęcie pracy zawodowej przez osoby niepełnosprawne, poza możliwością samodzielnego utrzymania się, daje możliwość kontaktów społecznych i wyjście z jakże częstej izolacji, której doświadczają osoby niepełnosprawne. Stąd niezwykle istotne jest aktywizowanie zawodowe osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier zatrudnienia, zarówno po stronie pracodawców, jak też po stronie potencjalnych pracobiorców. 

Przydatne linki: 

dla niepełnosprawnych: rzeszow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych

dla pracodawców: rzeszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych

Reklama