Reklama

Kolegium Nauk Społecznych to największa i najbardziej liczebna jednostka spośród czterech Kolegiów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Strukturę tworzy 5 Instytutów, w których realizuje się kształcenie aż na 16 kierunkach studiów.

Warto pamiętać, że ze względu na szeroki zakres tematyczny kierunki społeczne zapewniają interdyscyplinarne wykształcenie. Analiza i ocena relacji oraz krytyczne myślenie to jedne z wielu cennych umiejętności jakie nabywają nasi studenci podczas procesu kształcenia, umiejętności tak bardzo przydatne i pożądane w życiu zawodowym.

Obecnie w Kolegium studiuje 6070 osób z czego w Instytucie Pedagogiki uczy się 1874 studentów, w Instytucie Nauk Socjologicznych 318, a w Instytucie Nauk o Polityce 658. Natomiast Instytut Nauk Prawnych oraz Instytutu Ekonomii i Finansów to kolejno 1674 i 1546 studentów.

 

Kierunki studiów prowadzone przez poszczególne Instytuty odpowiadają standardom przewidzianym przepisami obowiązującego prawa, umożliwiając studiowanie w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, finanse i rachunkowość, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, studia europejskie, stosunki międzynarodowe na stałe wpisały się w szkolnictwo wyższe. To kierunki, które należą do klasycznych, ale podlegają ciągłym modyfikacjom, po to by praktycznie przygotować absolwentów do przyszłego zawodu.

Warto zauważyć, że rosnąca liczba mieszkańców miast na całym świecie powoduje, iż z roku na rok popyt na dobrze wykształconych specjalistów w zakresie administracji publicznej, zarządzania zasobami miast oraz lokalnymi politykami publicznymi jest coraz większy.

Wychodząc temu zapotrzebowaniu naprzeciw Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego poszerza w tym roku swoją ofertę o studia miejskie oraz zarządzanie państwem.

Studia miejskie są kierunkiem unikatowym, interdyscyplinarnym, łączącym elementy nauk socjologicznych, ekonomicznych oraz nauk o polityce i administracji. Natomiast zarządzanie państwem jest obecnie jedynym takim kierunkiem w województwie podkarpackim. To studia dla tych, którzy widzą swoją przyszłość w działalności publicznej, samorządzie terytorialnym, administracji, organizacjach pozarządowych lub biznesie.

Ze względu na ogromne zainteresowanie kierunkiem psychologia Kolegium Nauk Społecznych planuje w najbliższym czasie uruchomić również rekrutację w tym obszarze. Studia na tym wyjątkowym kierunku będą prowadzone na poziomie jednolitych studiów magisterskich (studia 5-cio letnie) o profilu praktycznym, w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Jak widać proponowane przez Kolegium Nauk Społecznych klasyczne kierunki studiów wyposażone są w nowoczesne, innowacyjne programy kształcenia, które w połączeniu z ciągłym doskonaleniem procesów edukacyjnych z pewnością będą odpowiadać potrzebom i wyzwaniom XXI wieku.

Dodatkowo nieustanne dążenie do doskonałości naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak i Kolegium znalazło potwierdzenie w ostatecznych wynikach ewaluacji jakości działalności naukowej. Warto podkreślić, że spośród dyscyplin przypisanych do Kolegium Nauk Społecznych kategorię A otrzymały nauki prawne, natomiast nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse otrzymały kategorię B+. Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce naukowej wszystkie z powyższych dyscyplin naukowych mają pełnię praw akademickich tj. uprawnienia do nadawania stopni: doktora i doktora habilitowanego.

 

Społeczne kierunki studiów oznaczają zatem szeroką grupę propozycji edukacyjnych, które swoim zakresem obejmują aspekty związane z badaniem społeczeństwa, jego kultury, obyczajów, tradycji, systemów prawnych i ekonomicznych. Nasi studenci nabywają cechy, które obecnie cenione są przez pracodawców, a mianowicie potrafią analizować i planować działania na podstawie danych, posiadają szeroką wiedzę na temat mechanizmów rządzących życiem społecznym, nie mają problemów z pracą w grupie i łatwo rozwiązują problemy.

Swoje umiejętności mogą pogłębiać również poprzez udział w działających w Kolegium 43 kołach naukowych takich, jak m.in.: Liderzy Biznesu, Koło Naukowe Ekonomistów Interkreator, Koło Naukowe Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, Koło Naukowe Politologów, Koło Naukowe Prawa Finansowego i Podatkowego UR, Akademickie Koło Naukowe Familiologów, Studenckie Koło Naukowe Socjologów.

Działalność w kołach naukowych umożliwia udział w projektach badawczych, konferencjach, szkołach letnich, stażach, dzięki którym studenci nie tylko rozwijają swoje zainteresowania ale i budują CV od pierwszych lat studiów.

Dzięki nawiązanym umowom międzynarodowym Kolegium Nauk Społecznych oferuje także możliwość kontynuowania nauki w uczelniach zagranicznych w ramach różnych programów takich jak Erasmus+ czy DAAD. Stale wzbogacana oferta programowa umożliwia także studiowanie wybranych przedmiotów w języku angielskim oraz przygotowanie pracy dyplomowej w języku obcym. Dzięki temu nasi absolwenci są poszukiwani przez pracodawców nie tylko w regionie, ale i na świecie.

Absolwenci KNS mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej. Zarówno studenci, jak i doktoranci mają szansę uczestnictwa w działalności projektowej. W tym zakresie mogą brać udział, a także współorganizować konferencje, seminaria, webinaria. Pod opieką nauczyciela akademickiego mogą ubiegać się o publikację swojego artykułu naukowego w czasopismach wydawanych w naszym Kolegium. 

 

W celu praktycznego przygotowania do przyszłej kariery zawodowej, proponujemy naszym studentom możliwość odbywania praktyk zawodowych oraz staży w instytucjach regionalnych, krajowych i zagranicznych. Pozyskana wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne mają ułatwić studentom i absolwentom naszego Kolegium funkcjonowanie w otoczeniu zewnętrznym. Ponadto najlepsi z nich mogą ubiegać się o stypendia naukowe oraz nagrody przyznawane przez Rektora.

Drodzy Kandydaci pamiętajcie zatem, że Kolegium Nauk Społecznych oznacza studiowanie KLASYCZNIE, ale i NOWOCZEŚNIE a przede wszystkim SPOŁECZNIE!

Więcej o naszym Kolegium możesz przeczytać TUTAJ.

Dane kontaktowe:

Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów
budynek A2 I piętro

tel.: 17 872 1011
e-mail: cs@ur.edu.pl

ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 872 1182, 17 872 14 00
e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl

ur.edu.pl/kandydat

 

Reklama