„Zawsze jest czas, by zapobiegać przemocy” –  to projekt opracowany przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie. Oferta jest dla osób i rodzin, które doświadczają przemocy domowej lub są nią zagrożone.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie jest jednostką powiatu rzeszowskiego podlegającą bezpośrednio pod Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

– Pomoc udzielana jest m.in. w formie poradnictwa specjalistycznego w tym prawnego, psychologicznego i rodzinnego oraz bezpiecznego schronienia w sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin do trzech miesięcy – mówi Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie.

Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie: – Realizacja zadań zawartych w projekcie możliwa była m. in dzięki dofinansowaniu i wsparciu ministerstwa oraz Powiatu Rzeszowskiego.

Dyrektor Gabrowska wyjaśnia, że ośrodek corocznie bierze udział w otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach projektu zrealizowano m.in. spotkania i warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin dla członków Klubu Seniora 50 plus, spotkanie z rehabilitantem i specjalistą ds. cyberprzemocy oraz psychologiem.

Warto ofiarować miłość

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Realizacja zadań zawartych w projekcie możliwa była dzięki dofinansowaniu i wsparciu ministerstwa, Powiatu Rzeszowskiego, a także współpracy z dyrekcją Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz dyrekcją Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

– Fakt, że w taką akcję pomocową  zaangażowane są różnorakie ośrodki oraz uczniowie szkół sprawia, że tego rodzaju inicjatywy nabierają szczególnego, szerszego znaczenia. Bywa, że rodziny potrzebują wsparcia w sytuacjach kryzysowych, np. w sytuacji zagrożenia przemocą, dlatego staramy się im taką pomoc zapewnić. Mamy świadomość i jesteśmy o tym przekonani, że miłość dziś oferowana potrzebującym rodzinom i dzieciom, na pewno kiedyś wróci do nas wszystkich – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski: – Fakt, że w taką akcję pomocową zaangażowane są różnorakie ośrodki oraz uczniowie szkół sprawia, że tego rodzaju inicjatywy nabierają szczególnego, szerszego znaczenia.

To m.in. dlatego od kilku lat prowadzone są przez pracowników OIK zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w szkołach podstawowych, które zagaszają taką potrzebę. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb szkoły.

Przy ośrodku działa również grupa wsparcia „Orchidea”, której spotkania organizowane są systematycznie, raz w miesiącu. Grupa jest skierowania do kobiet z terenu powiatu rzeszowskiego, które w swoim życiu doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie to jednostka organizacyjna powiatu, która realizuje zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Przy PCPR w Rzeszowie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje także nadzór nad pięcioma domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej  i mieszkaniem chronionym. Jest realizatorem wielu zadań, programów i przedsięwzięć na rzecz różnych grup klientów pomocy społecznej czy systemu pieczy zastępczej. Sprawuje rolę koordynatora w powiatowej polityce społecznej na rzecz mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Reklama